top of page
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“): Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Fishbone s.r.o. (IČO 54128765) email: viktor@viktorkosticky.com v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Spoločnosť oprávňujem spracovať svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail a telefónne číslo za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR.

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracúvanie po dobu, po ktorú trvá náš oprávnený záujem. Proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek namietať.
 

Ak to nie je súčasťou našej dohody s vami alebo vašou spoločnosťou, vaše dáta bez vášho súhlasu nezdieľame s nikým. Absolútne s nikým. To neplatí, ak sme povinní poskytnúť vaše údaje verejnoprávnym orgánom (súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány kontroly a pod.)

Vaše údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Vaše práva
 

Právo na odvolanie súhlasu:

Ak vaše údaje spracúvame s vašim súhlasom, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým ste nám ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním vášho súhlasu.

 

Právo na prístup:

Môžete nás požiadať o vydanie potvrdenia o tom, či a ak áno, aké vaše osobné údaje spracúvame. Na základe vašej žiadosti sme povinní vám tieto údaje poskytnúť. Ak nás požiadate o poskytnutie osobných údajov opakovane, môžeme si vyúčtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom spojeným s opakovaným poskytnutím vašich údajov.

 

Právo na opravu a doplnenie:

Ak zistíte, že vaše údaje, ktoré spracúvame, sú nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať nás o ich opravu a doplnenie.

 

Právo na výmaz:

Ak už viac nechcete, aby sme spracúvali vaše osobné údaje, máte právo požiadať nás o ich výmaz. Vaše údaje sme povinní vymazať bez zbytočného odkladu po obdržaní vašej žiadosti; to však neplatí vo všetkých prípadoch – vaše údaje nie sme povinní vymazať najmä v prípade, ak ich spracúvame na legitímny účel a zákonným spôsobom, t.j. v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov.

Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov:

Ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva pri spracovaní osobných údajov, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Boli by sme radi, keby ste sa pred podaním takéhoto návrhu obrátili priamo na nás a dali nám možnosť vyriešiť situáciu k vašej spokojnosti.

 

Právo namietať:

Upozorňujeme vás, že máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov, a to v prípade, ak k ich spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávneného záujmu nášho alebo tretej strany alebo je ich spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Vaše osobné údaje nesmieme ďalej spracúvať, ak nepreukážeme, že naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi právami alebo záujmami. Takisto máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, nesmieme ďalej vaše osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať.

 

Ak sa rozhodnete uplatniť voči nám ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, môžete tak urobiť na nižšie uvedených kontaktoch. My si v prvom rade overíme, že ste to naozaj vy, t.j. môžeme vás požiadať o preukázanie vašej identity.

 

Na vašu žiadosť budeme odpovedať do jedného mesiaca od jej obdržania. Túto lehotu môžeme predĺžiť v odôvodnených prípadoch, s prihliadnutím na komplexnosť a počet žiadostí, o dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení a jeho dôvodoch vás budeme informovať. Na Vašu žiadosť odpovieme v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť, ak nás nepožiadate o poskytnutie informácií iným spôsobom.

bottom of page